Van 12 t/m 16 juni 2017 vindt de 3e Week van RI&E plaats. In deze week draait alles om de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Overal in het land vinden speciale acties en activiteiten plaats. Zie www.weekvanderie.nl. Cyril Litjens, Safety Business manager en gecertificeerd Arbeid & Organisatiedeskundige & Veiligheidskundige bij Intersafe, schreef een relevant artikel over hoe je nu echt aan de slag gaat met een RI&E.

Week van de RI&E

Wie zijn belangrijke stakeholders die helpen om te komen tot een RI&E te komen die wél wordt gedragen?

Het is schokkend om te lezen dat circa 50 procent van de ondernemingen niet beschikt over een actuele Risico Inventarisatie -en Evaluatie (RI&E), (bron Monitor Arbo in Bedrijf 2016). Zeker ook omdat vanuit de Arbowet dit een verplicht onderzoek is. 

De preventiemedewerker

Belangrijke taken van de preventiemedewerker zijn het mede opstellen en uitvoeren van de RI&E, het adviseren over te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid en het mede uitvoeren van de maatregelen (Bron: Arboportaal). Dit maakt dat u een preventiemedewerker als geen ander binnen een organisatie al bij het voortraject moet betrekken. Tot het voortraject behoren vijf stappen:

1.    Het komen tot een aanpak die past bij uw organisatie.
2.    De keuze van ondersteuning bij het uitvoeren van de RI&E.
3.    Het informeren en het creëren van betrokkenheid van stakeholders binnen uw organisatie.
4.    Het komen tot maatregelen die draagvlak hebben bij de betrokkenen.
5.    Het opstellen van een plan van aanpak met (realistische) termijnen, gekoppeld aan de prioriteitstelling en uitvoerbaarheid van te nemen maatregelen. Het creëren van ‘ownership’ voor de te nemen acties en bewaking van de opvolging.

De ondernemingsraad (OR)

De OR is het klankbord van de organisatie. Ook zij heeft een belangrijke rol aangezien ze instemmingsrecht heeft over de aanpak van de RI&E en over hoe u de uitkomsten van de RI&E opvolgt. Door de OR vroegtijdig te betrekken, kunt u draagvlak creëren voor de uiteindelijke uitvoering van de maatregelen.

Ook is de OR, voor de deskundige die de RI&E opstelt, een belangrijk orgaan om input te krijgen over mogelijke aandachtspunten die u dient mee te nemen in de RI&E. Bovendien kan de OR een actieve rol spelen bij de uitvoering van de RI&E door samen met de deskundige de verschillende werkplekken te bezoeken.

Veiligheidsambassadeurs

Tegenwoordig faciliteer ik bij de uitvoering van de RI&E door de medewerkers zélf nadrukkelijk te betrekken bij de uitvoering. Concreet betekent dit dat ik van iedere afdeling een toegewijde medewerker vraag ‘veiligheidsambassadeur’ te zijn. Deze personen doen dat op vrijwillige basis puur omdat ze vanuit intrinsieke motivatie het thema veiligheid belangrijk vinden.

Samen met de veiligheidsambassadeur breng ik de veiligheid en gezondheidsrisico’s van zijn afdeling in kaart. Daarnaast vraag ik die persoon met collega’s na te denken over maatregelen om de gesignaleerde risico’s te reduceren.

De veiligheidsambassadeur wordt getraind op de verschillende onderwerpen die beoordeeld worden in de RI&E. De impact van deze aanpak biedt veel voordelen. De veiligheidsambassadeur krijgt meer kennis en inzicht.

Eigenaarschap

De participatie van de veiligheidsambassadeurs bij een RI&E heeft ook een positieve bijdrage op de volledigheid en betrouwbaarheid van het proces. In organisaties waar ik ervaring heb opgedaan met deze werkwijze reageert men enthousiast en blijven de veiligheidsambassadeurs betrokken bij het verder uitrollen van veiligheids- en gezondheidsonderwerpen.

Meer informatie?

Het volledige artikel is beschikbaar via BG magazine of neem contact met ons op.

Contactpersoon: Cyril Litjens, Safety Business Manager M +31 (0)6 511 85 548 of E c.litjens@intersafe.eu. of gebruik ons contactformulier.