Op 21 april 2016 is de nieuwe Europese verordening 2016-425 in werking getreden. Deze verordening dient ter vervanging van de huidige richtlijn 89/686/EEG. De nieuwe verordening bevat duidelijkere regels voor de hele toeleveringsketen, dus het is essentieel dat betrokkenen weten wat hun verplichtingen zijn. Na onze eerdere berichtgeving sluiten wij hierbij deze fase af door u te informeren over waar je op kunt letten, bij het kopen van pbm’s voor je medewerkers?

Wat betekent de nieuwe Europese verordening 2016-425 voor u in de praktijk

Marktpartijen, zoals fabrikanten, importeurs, distributeurs krijgen 2 jaar de tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe regelgeving. Gecertificeerde keuringsinstanties, notified bodies, krijgen minder tijd, zij dienen voorbereidt te zijn op het moment dat de verordening van kracht gaat.  Op 21 april 2018 zal de verordening volledig van kracht zijn, en daarmee de huidige richtlijn 89/686/EEG inzake pbm’s volledig vervangen.

De wijzigingen in een notendop
De Europese verordening bevat een aantal updates en wijzigingen ten opzichte van de richtlijn 89/686/EEG. Zo zijn sommige soorten persoonlijke beschermingsmiddelen overgegaan van categorie 2 naar categorie 3 en worden certificaten van EU-typeonderzoek van categorie 2 en categorie 3 beperkt tot maximaal 5 jaar. Verder is een conformiteitsverklaring verplicht: iedere fabrikant moet een juridisch document ondertekenen waarin hij bevestigt dat het product voldoet aan alle vereisten van de toepasselijke wetgeving. Als de fabrikant niet in Europa gevestigd is, is de  importeur (de ‘authorized representative’) verantwoordelijk voor het opstellen van een dergelijke conformiteitsverklaring.

Conform of niet-conform?
Voor gebruikers is het erg moeilijk om de conformiteit van een product te controleren. Bekijk in ieder geval altijd de CE-markering, EU-conformiteitsverklaring, de technische documentatie en de gebruiksaanwijzing. Bent u bezorgd over de veiligheid van een aan u geleverd pbm? De volgende signalen kunnen een aanwijzing zijn voor non-conformiteit:

  •  Een CE-markering die ontbreekt of is aangebracht in strijd met de verordening;
  •  Het ontbreken of verkeerd aangebracht zijn van het identificatienummer van de aangemelde instantie die is betrokken bij de productiecontrolefase;
  •  Een onvolledige of incorrecte EU-conformiteitsverklaring, let op als er bijvoorbeeld verschillende lettertypen worden gebruikt op de verklaring;
  •  Een ontbrekende EU-conformiteitsverklaring;
  •  Onvolledige of ontbrekende technische documentatie;
  •  Ontbrekende, onjuiste of onvolledige technische gegevens zoals bedoeld onder de verplichtingen voor fabrikanten en importeurs;
  •  Het niet voldoen aan de andere administratieve voorschriften zoals bedoeld in de verplichtingen voor fabrikanten en importeurs.

Adviezen voor werkgevers die pbm’s kopen
Bent u als bedrijf verantwoordelijk voor de aankoop van persoonlijke beschermingsmiddelen voor uw medewerkers? Zorgt u ervoor dat uw pbm-aanbieders de verordening op dezelfde manier nakomen zoals dat moet bij de huidige richtlijn. Accepteer geen pbm’s waarbij de conformiteitsverklaring ontbreekt, onvolledig is of niet is ondertekend.

Verder verplicht de nieuwe verordening de fabrikant tot het uitvoeren van steekproeven op het pbm dat op de markt wordt aangeboden. Vraag uw leverancier om een beschrijving van het steekproefproces, om zo te garanderen dat de producten aan de vereiste normen blijven beantwoorden. Kies tot slot voor een leverancier die lid is van een brancheorganisatie.

Hoe helpt Intersafe?
Intersafe controleert periodiek haar producten middels een ‘Assortment Compliance audit’, waarbij random producten uit het assortiment worden geselecteerd en gecontroleerd op conformiteit ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving.
Ook nu de tekst van de Europese verordening 2016-425 bekend is, bestaan er nog veel onduidelijkheden over hoe bepaalde artikelen tot in detail geïnterpreteerd moeten worden. Daarom participeren wij actief in werkgroepen van de European Safety Federation (ESF), NEN, AVAG, Febelsafe en Synamap. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is, informeren wij u.