Persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm’s) moeten aan de fundamentele gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voldoen van de Europese richtlijn 89/686/EEG. In deze fundamentele voorschriften die omschreven staan in bijlage II van de richtlijn, wordt onder meer ingegaan op de verschillende voorwaarden. Denk hierbij aan de ergonomie, het gebruik van de juiste materialen, de beschermingsniveaus, de maximaal toelaatbare hinder voor de gebruiker, het comfort en de doelmatigheid, de lichtheid en de stevigheid van de constructie, de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Daarnaast zijn er aanvullende specifieke voorschriften, afhankelijk van het soort pbm.

Nieuwe normontwikkelingen rond persoonlijke beschermingsmiddelen

Om aan te kunnen tonen dat pbm’s voldoen aan de fundamentele gezondheids- en veiligheidsvoorschriften vanuit de richtlijn, kunnen fabrikanten gebruik maken van Europees geharmoniseerde normen. Die onder meer betrekking hebben op het ontwerp, de seriefabricage, de specificaties en de beproeving en een zodanige strekking hebben dat mag worden aangenomen dat bij gebruikmaking van deze normen aan de fundamentele voorschriften van de richtlijn wordt voldaan.

Geharmoniseerde normen
Een geharmoniseerde norm voor pbm’s moet in overeenstemming zijn met de essentiële eisen van de richtlijn. Een Europese norm mag daarnaast bepalingen bevatten die niet alleen op essentiële eisen, maar ook op andere zaken betrekking hebben. Ook hoeft een geharmoniseerde norm niet noodzakelijkerwijs alle essentiële eisen van de richtlijn te bestrijken. In dat geval is de fabrikant wel verplicht andere relevante technische specificaties te gebruiken teneinde aan alle eisen van de richtlijn te voldoen.

Vermoeden van overeenstemming
Geharmoniseerde normen leiden tot het vermoeden dat aan de essentiële eisen van de richtlijn is voldaan indien hun referentie in het Publicatieblad van de Europese Commissie is gepubliceerd en indien ze op nationaal niveau zijn omgezet). Regelmatig wordt door de Europese Commissie een lijst gepubliceerd van geharmoniseerde normen die van toepassing zijn voor pbm’s. Deze lijst, die gemiddeld twee keer per jaar wordt vernieuwd, geeft een actueel overzicht van normen voor pbm’s. Daarbij bevat de lijst een overzicht van normen die zijn vervangen met daarbij de datum dat het vermoeden van overeenstemming van deze normen met de richtlijn vervalt.

Nieuwe norm voor beschermende kleding
Op 1 juli vorig jaar is de nieuwe norm EN ISO 13688:2013 Beschermende kleding – algemene eisen gepubliceerd. Deze internationale norm specificeert de algemene eisen op het gebied van onder meer de ergonomie, de onschadelijkheid van materialen, de maataanduiding, de veroudering, de compatibiliteit, de markering van beschermende kleding en de informatie die door de fabrikant met de beschermende kleding geleverd dient te worden. Deze norm wordt gebruikt in combinatie met andere normen voor specifieke prestatie kenmerken. De norm mag niet gebruikt worden op stand-alone basis, maar moet altijd gebruikt worden in combinatie met een andere norm.
Eén van de algemene vereisten is dat de beschermende kleding geen schadelijke invloed mag hebben op de gezondheid en hygiëne van de gebruiker en dat de kleding geen schadelijke stoffen mag bevatten. Verder worden nadere eisen gesteld op het gebied van comfort.
De norm gaat nader in op het wassen en reinigen van kleding en ook zal de fabrikant informatie moeten verstrekken over het aantal wasbeurten en de veroudering bij het wassen van kleding. Een belangrijke wijziging in de norm betreft de maataanduiding waarbij nu verwezen wordt naar de norm ISO 3635.

Markering van kleding
In de norm worden verder specifieke eisen gesteld met betrekking tot markering van kleding. Zo moet de markering en in het bijzonder de waarschuwingstekst in de voertaal zijn opgesteld van het land waar het product verhandeld wordt. Op de kleding zelf of in de etikettering moet deze ook goed zichtbaar en duurzaam zijn aangebracht, rekening houdend met de veroudering en het aantal wasbeurten van de kleding. De norm bevat een overzicht van symbolen en pictogrammen die bij beschermende kleding mag worden toegepast. Sommige fabrikanten gebruiken het ATEX-symbool voor beschermende kleding in een industriële omgeving met explosiegevaar. Het gebruik van het ATEX-symbool is voor kleding echter niet toegestaan. Verder worden er eisen gesteld aan de gebruiksaanwijzing.

Belang dat producten voldoen aan actuele normen
Het is van belang dat pbm’s voldoen aan de actuele geharmoniseerde norm. Enerzijds omdat een product dat is geproduceerd op basis van een vervallen norm niet meer het vermoeden van overeenstemming heeft met de richtlijn en anderzijds omdat er een belangrijk verschil kan zijn in de beschermingsniveaus tussen de oude (vervallen) en de nieuwe norm. Daarbij is het bij gebruik van pbm’s van het grootste belang dat de hoogste vorm van beschermzekerheid wordt geboden. In de praktijk kunnen er dus belangrijke veiligheidstechnische verschillen zijn tussen de oude en de nieuwe norm. Een voorbeeld hierbij is de vervallen norm EN 166:1995 en de actuele norm EN 166:2001 voor oogbescherming. Bij de eerste versie van deze norm is de laterale (zijwaartse) impact test optioneel en in de huidige norm is deze test verplicht gesteld. Dit laatste is voor oogbescherming een belangrijke verbetering geweest. Toch zijn er nog steeds regelmatig pbm’s in de markt, die in het verleden gecertificeerd zijn op basis van verouderde normen en dit is voor de veiligheid van de gebruiker een ongewenste situatie. Een aantal jaren geledenebben de certificerende instanties (Notified bodies) afgesproken de EG-typekeur certificaten van pbm’s een houdbaarheidsdatum te geven van 5 jaar. Op het moment van schrijven is er echter nog veel discussie over producten met certificaten die niet verlopen en die in het verleden zijn geproduceerd op basis van een verouderde norm. Naar verwachting zal de nieuwe Europese regelgeving rond pbm’s hier binnenkort meer duidelijkheid over geven.

Meer weten?
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.