Persoonlijke beschermingsmiddelen, oftewel pbm’s, zijn speciaal ontworpen en gefabriceerd voor individueel gebruik. Doordat iemand het pbm vasthoudt of draagt, wordt hij of zij beschermd tegen één of meerdere risico’s voor zijn of haar gezondheid en veiligheid.

Nieuwe Europese regelgeving voor pbm's

Op 31 maart 2016 is de nieuwe Europese verordening 2016-425 gepubliceerd voor persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze verordening bevat updates en strengere regels voor het op de markt brengen van persoonlijke beschermingsmiddelen in de Europese Unie (EU). De nieuwe richtlijn vervangt de huidige richtlijn 89/686/EEG en is op 21 april 2016 in werking getreden, twintig dagen na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie. Betekent dit dat de nieuwe verordening nu ook direct volledig van kracht is? Nee.

Marktpartijen, zoals fabrikanten, importeurs, distributeurs en keuringsinstanties hebben twee jaar de tijd om zich voor te bereiden op deze nieuwe regelgeving. Pas na 24 maanden, dus op 21 april 2018, zal de verordening volledig van kracht zijn en de huidige richtlijn 89/686/EEG inzake pbm’s vervangen.

Wat verandert er precies?

In tegenstelling tot de huidige pbm-richtlijn, hoeft de nieuwe verordening niet te worden omgezet in nationale wetgeving. De verordening is direct van toepassing op alle Europese lidstaten. Wel moeten deze lidstaten hun huidige nationale wetgeving intrekken. Alleen de strafbaarstelling bij overtreding van de verordening wordt opgenomen in nationale regelgeving.

Met de komst van de nieuwe verordening verandert er uiteraard het één en ander. Naast de herclassificatie van bepaalde producten en de introductie van een geldigheidsduur van 5 jaar voor CE-certificaten, is één van de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe pbm-verordening dat deze duidelijk de verplichtingen van alle marktdeelnemers in de toeleveringsketen beschrijft. Ook stelt de nieuwe verordening onomwonden, dat een importeur of distributeur die een product in Europa onder zijn eigen naam, merk of handelsmerk op de markt brengt, aansprakelijk wordt voor alle verplichtingen van de fabrikant. Duidelijkere regels voor de hele toeleveringsketen dus! Het is dan ook essentieel voor alle betrokkenen dat ze weten wat hun verplichtingen zijn. Bedrijven die pbm’s kopen voor hun medewerkers, moeten daarnaast weten wat ze van hun leveranciers mogen (en moeten) verwachten.

Waarom een nieuwe verordening?

De pbm-richtlijn was bij zijn opstelling in 1989 één van de eerste ‘nieuwe aanpak’ richtlijnen. Om één Europese goederenmarkt mogelijk te maken, begon de Europese Unie (EU) meer dan 20 jaar geleden met wat ‘de nieuwe aanpak’ wordt genoemd. Het was de bedoeling de landsgrenzen als het ware op te heffen, door gemeenschappelijke vereisten op te leggen met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Dit kader gold voor de hele EU en de andere handelspartners van de Europese Economische Ruimte (EER). De pbm-richtlijn had succes: hij heeft geleid tot geharmoniseerde normen voor pbm’s, hief handelsgrenzen op en hielp mee aan de ontwikkeling van één grote Europese pbm-markt.

Toch had de richtlijn ook z’n beperkingen. Men uitte bezorgdheid over het feit dat er niet voldoende producten in waren opgenomen en dat de conformiteitsbeoordelingen ontoereikend en inconsistent waren. Ondertussen stond de technologie niet stil: de processen voor het ontwikkelen en op de markt brengen van pbm’s veranderde en er kwamen vragen over de doeltreffendheid van markttoezicht. Kortom, tijd voor een update! Na overleg met de belangrijkste partijen in de markt werd besloten tot een aantal grote wijzigingen. Ook werd de richtlijn omgezet in een verordening.

Wanneer gaat de nieuwe verordening in?

De nieuwe verordening trad 20 dagen na de publicatie (op 31 maart jl) in het Publicatieblad (Official Journal) in werking. Alleen voor bepaalde delen van de verordening geldt de datum van 21 april 2018. Al afgegeven certificaten van EG-typeonderzoek blijven geldig tot 21 april 2023, mits ze niet om een andere reden ongeldig worden, zoals vervaldata, classificatie- of productwijzigingen waardoor een nieuwe beoordeling nodig is.
Bepalingen over keurende instanties gelden echter al zes maanden na inwerkingtreding van de pbm-verordening. Om keurende instanties hun hercertificering te laten uitvoeren, moeten fabrikanten hun aanvraag op tijd indienen: ten vroegste 12 maanden, maar uiterlijk 6 maanden voordat de certificatie vervalt. Het is dus belangrijk er op tijd bij te zijn!

Wat is de rol van Intersafe?

Intersafe houdt zich continu bezig met de huidige én toekomstige wetgeving en de juiste normering van onze producten en diensten. Ook nu de tekst van de Europese verordening 2016-425 bekend is, bestaan er nog veel onduidelijkheden over hoe bepaalde artikelen tot in detail geïnterpreteerd moeten worden. Daarom participeren wij actief in werkgroepen van de European Safety Federation (ESF), NEN, AVAG, Febelsafe en Synamap. Uiteraard houden wij u periodiek op de hoogte van de voortgang en ontwikkelingen.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.