Tijdens voorlichtingen over gehoorbescherming worden wij vaak geconfronteerd met deelnemers die gehoorschade hebben opgelopen. Een continue ruis of piep, doofheid waardoor men geïsoleerd raakt tijdens feestjes omdat men niet echt kan deelnemen aan de gesprekken. Het wordt dan toch wel even stil bij de deelnemers van de workshop als verteld wordt wat de impact hiervan is. Intersafe heeft een integrale preventieve aanpak die uw bedrijf helpt aantoonbaar te maken dat aan de zorgplicht is voldaan om gehoorschade te voorkomen.

Lawaai, Compliance awareness otoplastieken

In een arbeidssituatie zijn twee soorten lawaai te onderscheiden, namelijk schadelijk en hinderlijk geluid. Het effect van teveel lawaai kan leiden tot lawaaislechthorendheid of akoestisch trauma, zoals bijvoorbeeld na vuurwerk of schietlawaai. Klachten over hinderlijk geluid kunnen zeer divers zijn. Medewerkers kunnen klagen over te hoge geluidsniveaus, slechte spraakverstaanbaarheid of onvoldoende privacy. Mogelijke gevolgen zijn concentratieverlies, energieverlies, eentonigheid, schrikreacties en ga zo maar door.

Verplichtingen

Conform artikel 6.8 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de EU Richtlijn 2003/10/EG betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemer aan lawaai, moet bij een dag blootstelling van meer 80 dB(A) of hoger de werkgever gehoorbescherming ter beschikking stellen. Bij een dag blootstelling van > 85 dB(A) moet ook het dragen van gehoorbescherming verplicht gesteld worden.

De Nationale Hoorstichting stelt drie oorzaken voor het optreden van beroepslechthorendheid centraal, te weten;

  1. Onvoldoende toepassing arbowet
  2. Onvoldoende gehoorscreening
  3. Onvoldoende gebruik van gehoorbescherming door werknemers

Polikliniek mens en werk geeft daarnaast aan wat er zoal leeft rondom dit thema:

  1. Probleem bij dragen waarbij communicatie of andere auditieve eisen onderdeel zijn van het dagelijkse werk;
  2. Onvoldoende kennis bij werkgevers, werknemers en zelfs beleidsmakers over nadelige effecten van blootstelling aan hoge geluidsniveaus;
  3. Hinder van omgevingsrumoer bij concentratie vragende werkzaamheden;
  4. Het beoordelen van gehoorverlies in de tijd is niet mogelijk door ontbreken van audiogrammen in dossiers.

Zeker bij de derde oorzaak, die beroepsslechthorendheid veroorzaakt en problemen bij communicatie of andere auditieve eisen, zijn draaggedrag van gehoorbescherming, instructie en voorlichting belangrijk. Medewerkers die gehoorkappen of gehoordoppen dragen, hebben grote kans toch regelmatig te worden blootgesteld aan hoge geluidsbelasting tijdens het werk. Dit komt omdat ze toch regelmatig de neiging hebben deze gehoorbescherming af te zetten om bijvoorbeeld ‘even’ te praten met een collega. Of bij het afstellen van machines het gehoor een belangrijk zintuig is. Men vergeet dat als dit bij hoge geluidsbelasting plaatsvindt, men door het frequent afzetten per dag onbewust toch gehoorschade op loopt. Bijvoorbeeld als de gemiddelde geluidsbelasting 92 dB(A) is. Dan loop je al gehoorschade op als je > 30 minuten geen gehoorbescherming draagt.

Door bijvoorbeeld de zachte otoplastieken van Elacin te gebruiken, hoeft men de gehoorbescherming tijdens het werk niet af te zetten. Communicatie blijft mogelijk met die filters. Daarnaast is het draagcomfort hoog omdat de otoplastieken individueel worden aangemeten en ze hebben, afhankelijk van de omstandigheden, een levensduur van maximaal 4 jaar (harde otoplastieken 2 jaar).

Oplossingen

Intersafe heeft een integrale aanpak ontwikkeld, die u kan helpen bij het voorkomen van de beroepsziekte slechthorendheid en inspeelt op de uitkomsten van de nationale Hoorstichting en Polikliniek Mens en Arbeid.
(Bron: https://www.veiligheid.nl, www.mensenarbeid.nl, www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbeidshygienische-strategie)

Naast het uitvoeren van blootstellingsmetingen om te bepalen of medewerkers blootgesteld worden aan hoge geluidsbelastingen, ondersteunen wij u bij het nemen van maatregelen ter voorkoming van blootstelling aan hoge geluidsbelasting. Zoals het afschermen van de geluidsbron of het beschikbaar stellen van gehoorbescherming. Zelfs specifiek op maat gemaakte gehoorbescherming met de mogelijkheid tot effectieve communicatie tijdens het dragen van deze gehoorbescherming, behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kunt u gebruik maken van onze specifieke ontwikkelde toolbox omtrent gehoorschade.

Met periodieke audiometrie onderzoeken (audiogrammen) kunnen wij uw historie omtrent mogelijke ontwikkeling van gehoorschade monitoren. Eventueel uitgebreid met een specifieke vragenlijst over gedrag omtrent het gebruik van gehoorbescherming. Met een doelgericht awareness programma, maakt u zowel medewerkers als leidinggevenden bewust van het risico van het niet dragen van gehoorbescherming. En leert u hoe u medewerkers op een effectieve en duurzame manier kunt aanspreken op het niet dragen van gehoorbescherming.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.