Blijkt uit uw Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) dat veiligheidsschoenen in uw organisatie een ‘must’ zijn? Let er dan op dat de veiligheidsschoenen die worden verstrekt ook de juiste zijn. Zeker als veiligheidsschoenen moeten worden aangepast, zijn er enkele belangrijke aandachtspunten om rekening mee te houden. Zorg ervoor dat u compliant bent en blijft!


Goed uit de voeten met CE-gemarkeerde bescherming

De EU-conformiteitsverklaring hoeft niet met de schoenen te worden meegeleverd, maar wel opvraagbaar zijn bij de fabrikant. Door ondertekening van de EU-conformiteitsverklaring geeft de fabrikant aan dat de veiligheidsschoenen voldoen aan de wettelijke eisen. Deze wettelijke eisen zijn voor fabrikanten binnen heel Europa hetzelfde. Ook vermeldt de conformiteitsverklaring welke conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI, voorheen Notified Body afgekort met NoBo) betrokken is bij het EG-type-onderzoek en aan welk type-onderzoek de schoen voldoet. (Bron: inspectie SZW.)

Aanpassen in overleg

Conform artikel 8 lid 3 en 4 van de Arbowet is de werkgever verplicht om zijn werknemers voorlichting en onderricht te geven over het gebruik van CE-gemarkeerde pbm. Uiteraard verloopt dit beter als de werkgever zelf ook goed op de hoogte is van wat wel en niet kan en mag op het gebied van het persoonlijke beschermingsmiddel in kwestie. Helaas weten veel werkgevers niet dat veiligheidsschoenen alleen mogen worden aangepast in overleg met de fabrikant. Dit geldt ook voor op het oog ‘eenvoudige’ aanpassingen, zoals inleg- of steunzolen. Het is dus niet toegestaan om je eigen inleg- of steunzolen in je veiligheidsschoenen te gebruiken. Doe je dit toch, dan vervalt de certificering van de schoen. Dit lijkt op het eerste gezicht wellicht een beetje overtrokken, maar is vanuit veiligheidsoogpunt goed te verklaren: het op eigen houtje aanpassen van veiligheidsschoenen kan gevaarlijker zijn dan je denkt. Carlijn Renee, Product Manager Schoentechniek van Livit, wijst onder meer op het risico van beknelling (door een te dikke inlegzool in combinatie met zware belasting van de neus van de schoen) en negatieve effecten door statische elektriciteit.

Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat werknemers hun werkzaamheden zo gezond en veilig mogelijk verrichten. Dit betekent dat eventuele risico’s zo goed mogelijk moeten worden beheerst. Om dit te kunnen doen, moet uiteraard eerst in kaart worden gebracht welke risico’s er binnen een organisatie aanwezig zijn. Daarom is iedere werkgever met personeel verplicht om een RI&E te maken. De resultaten uit de RI&E worden vervolgens verwerkt in een Plan van Aanpak (PvA). In het PvA staat onder meer welke maatregelen er worden genomen om de risico’s binnen de organisatie te beheersen.

Drie categorieën schoenen

Eén van de maatregelen uit het PvA kan bescherming van de voet zijn. Als de RI&E uitwijst dat uw werknemers dergelijke schoenen moeten dragen, moet je uiteraard wel weten hoe je de juiste schoenen selecteert. Globaal zijn er drie categorieën schoenen verkrijgbaar, namelijk veiligheidsschoeisel, beschermschoeiselen werkschoeisel. Je herkent de categorie aan de normering op de CE-markering:

  1. NEN-EN-ISO 20345:2011 voor veiligheidsschoeisel, aangeduid met S-codering (van Safety);
  2. NEN-EN-ISO 20346:2014 voor beschermschoeisel, aangeduid met P-codering (van Protective);
  3. NEN-EN-ISO 20347:2012 voor werkschoeisel, aangeduid met O-codering (van Occupational).

Binnen elk van deze categorieën zijn verschillende typen schoenen verkrijgbaar. Voor de juiste keuze kan gebruik gemaakt worden van de NEN keuzeboom voor veiligheidsschoeisel (NEN-EN ISO 20345:2011) en werkschoeisel (NEN-EN-ISO 20347:2012). Deze is te vinden via https://www.nen.nl/NEN-Shop/Vakgebieden/Arbeid-Veiligheid/Persoonlijke-beschermingsmiddelen/Keuzeboom-Veiligheidsschoenen.htm.

Beschermschoeisel wordt in Nederland en België in de praktijk nauwelijks gebruikt en is daarom niet apart in de NEN keuzeboom benoemd. Heeft u hulp of advies nodig? Via Intersafe Support Footwear kunt u een Taak Risico Analyse laten maken, gevolgd door een klantspecifieke schoenmatrix. Met een schoenmatrix beschikt u over een basisassortiment van modellen waaruit medewerkers een verantwoorde en veilige keuze kunnen maken.

EU-conformiteitsverklaring

In artikel 8.1 lid 1 en artikel 8.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit is bepaald dat de werkgever in het kader van de RI&E moet beoordelen of de persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) die hij verstrekt, voldoen aan de verplichtingen uit het Warenwetbesluit Persoonlijke Beschermingsmiddelen. Dit betekent dat deze producten door de fabrikant van het pbm voorzien moeten zijn van:

  • een CE-markering;
  • het kenmerk van de fabrikant;
  • de fabricagedatum;
  • een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing en
  • een EU-conformiteitsverklaring/EG-verklaring van overeenstemming. 

Als het zelf aanpassen van veiligheidsschoenen niet wenselijk is, welke oplossingen zijn er dan voor mensen met voetproblemen? De groep die is aangewezen op het gebruik van steunzolen, inlegzolen of andere kleine aanpassingen, is groot: maar liefst één op de tien personen. Daarnaast zijn er nog zo’n 10.000 mensen voor wie een dergelijke kleine aanvulling niet afdoende is (Bron: jaarverslag 2016 Inspectie SZW). Zij moeten orthopedische veiligheidsschoenen dragen.

Maatwerk voor mensen met voetproblemen

Aangepaste veiligheidsschoenen kunnen worden aangeschaft bij de fabrikant of op maat gemaakt worden bij een aanmeter, een podoloog of een orthopedisch schoenmaker. Deze expert moet hierbij gebruikmaken van de CE-gemarkeerde schoenen, inlegzolen en materialen van de fabrikant. Ook geeft de fabrikant de grenzen aan waarbinnen de veiligheidsschoen mag worden aangepast. In samenwerking met Livit in Nederland en Orthovalo in België, specialist op het gebied van orthopedische hulpmiddelen, biedt Intersafe de klant de mogelijkheid tot maatwerk, terwijl tegelijkertijd de geldigheid van het Europese certificaat behouden blijft. Er zijn verschillende oplossingen voorhanden, variërend van standaardoplossingen voor veelvoorkomende problemen tot (semi-) orthopedische aanpassingen en zelfs volledig orthopedische veiligheidsschoenen. Wie met standaard veiligheidsschoenen niet uit de voeten kan, kan zodoende nog steeds veilig en gecertificeerd aan de slag.

Meer weten

Neem voor meer informatie contact op met uw Customer Service medewerker.