Op 31 maart 2016 is de nieuwe Europese verordening 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) gepubliceerd en op 21 april volgend jaar gaat deze verordening volledig van kracht. Vanaf 21 april 2018 kunnen pbm gecertificeerd worden op basis van de Europese verordening 2016/425. 


De coördinatie van Notified Bodies

Per 21 april 2018 komt tevens de huidige EU Richtlijn 89/686/EEG te vervallen en per 21 april 2019 mogen alleen nog pbm in de markt gebracht worden die voldoen aan de nieuwe verordening. Betrokken partijen zoals de aangemelde keuringsinstellingen (Notified Bodies), fabrikanten, importeurs en distributeurs hebben nog  een half jaar om zich hierop voor te kunnen bereiden. Als Notified Bodies in april 2018 niet gereed zijn, kunnen zij producten nog niet certificeren op basis van de nieuwe verordening 2016/425, terwijl vanaf april 2019 alleen nog maar pbm gecertificeerd conform de nieuwe verordening op de markt gebracht mogen worden.   

De tijd gaat dringen en het is de vraag of alle Notified bodies op tijd klaar zullen zijn met de voorbereidingen.Momenteel zijn inmiddels ca. 35 van de 114 Notified Bodies in Europa aangemeld voor het kunnen beoordelen en certificeren van pbm op basis van de nieuwe verordening.

Ervaringen uitwisselen

Voor de praktische handhaving van de Europese pbm regelgeving en de toepassing van Europees geharmoniseerde normen door de Notified Bodies is een uitwisseling van ervaringen tussen de Notified Bodies noodzakelijk. De Europese coördinatie van de Notified Bodies voor pbm heeft dan ook tot doel een platform te creëren voor discussie op zowel horizontaal (algemeen) als verticaal (pbm-specifiek) niveau en advies te geven aan alle betrokken partijen. Het bestaat hierbij uit een horizontaal comité, een ad hoc groep en verticale groepen.

Europese coördinatie

Het technisch secretariaat is verantwoordelijk voor de coördinatie van de activiteiten van deze groepen en fungeert tevens als contactpunt voor alle partijen die hierbij betrokken zijn. Het technisch secretariaat is in handen van DGUV (Duitse Sociale Ongevallenverzekering) en is gebaseerd op basis van een overeenkomst (contract) met de Europese Commissie.

Wat levert dat op?

De Europese coördinatie van Notified Bodies op het gebied van pbm is dus het forum waar alle (horizontale) kwesties besproken worden die verband houden met de certificering van pbm, zoals bepalingen in de huidige pbm-richtlijn en per 21 april aanstaande de PBM-verordening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de interpretatie van typekeuringsprocedures of maatregelen voor kwaliteitscontrole. Er worden oplossingen voor technische kwesties voorgesteld en aanbevolen voor toepassing door alle Notified Bodies in de vorm van zogenaamde “Aanbevelingen voor gebruik” ook wel “Recommendations for Use” (RfU’s) genoemd. Deze RfU’s worden als aanbeveling gepubliceerd in de vorm van RfU-sheets (documenten). Het is de bedoeling dat alle Notied Bodies deze aanbevelingen ook gebruiken en in de praktijk gaan toepassing. Tot op heden was dit onder de huidige PBM Richtlijn 89/686/EEG redelijk vrijblijvend, maar onder de nieuwe PBM-verordening 2016/425 heeft dit een dwingender karakter gekregen.