Werkgevers en werknemers zijn en blijven primair verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. De overheid vervult hierin meer en meer een terughoudende rol. Dit biedt ruimte voor eigen invulling, maatwerk en afspraken en oplossingen voor specifieke sectoren.

Blijf delen!

Gezond en veilig werken is belangrijk voor iedereen. Uiteraard voor de werknemer zelf: hij of zij wil aan het einde van de dag heelhuids naar huis. Bovendien is gezond en veilig werken ook op economisch en maatschappelijk niveau van belang. Verzuim is een dure aangelegenheid en kost maar liefst 5 miljard per jaar. Tegelijkertijd moeten we steeds langer doorwerken, wat uiteraard alleen mogelijk is wanneer we vitaal en met plezier naar ons werk gaan.

Het opstellen van specifieke wet- en regelgeving, het ontwikkelen van goede technieken en de aandacht voor de organisatie in bedrijven werpt z’n vruchten af: het aantal ongevallen is gedaald en het ziekteverzuim is historisch laag. Ook internationaal gezien doet Nederland het niet slecht. Dat wil echter niet zeggen dat bedrijven op hun lauweren kunnen rusten: nog steeds worden 20.000 mensen per jaar ziek door hun werk en vinden jaarlijks 192.000 ongevallen plaats die leiden tot verzuim. (Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Hier valt dus nog steeds (veel) winst te behalen.

Zelfregulering
In 2007 is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het publieke en het private domein. De overheid blijft verantwoordelijk voor de opstelling van de doelvoorschriften: welk beschermingsniveau moet worden bereikt? Ook handhaving en toezicht blijft in handen van de overheid. Tegelijkertijd is er in het beleid ruimte gecreëerd voor de eigen verantwoordelijkheid én de invulling hiervan door werkgever en werknemer. Binnen deze ruimte kunnen werkgevers en werknemers zelf vorm geven aan het arbeidsomstandighedenbeleid. De directie Gezond en Veilig Werken (G&VW) stimuleert, bevordert en versterkt de zelfregulering binnen branches en bedrijven. Hiertoe is een speciaal stimuleringsprogramma opgesteld: het programma Zelfregulering.
Rob Triemstra, plaatsvervangend directeur/afdelingshoofd Directie G&VW lichtte het programma toe op het NSWE: “Wij willen bedrijven bewegen tot initiatieven om gezond en veilig werken blijvend te organiseren en te verbeteren. Wij gaan het niet vertellen, mensen uit het bedrijfsleven vertellen het aan anderen.”

Van moeten naar willen
In juni 2015 start het programma met een communicatiecampagne. Binnen het programma Zelfregulering is een belangrijke rol weggelegd voor de uitwisseling en verspreiding van kennis en ervaringen van branches en bedrijven. Ook is er veel ruimte en aandacht voor de stimulatie en (financiële) ondersteuning van innovatieve projecten met betrekking tot zelfregulering. Er dient immers een beweging op gang gebracht te worden van ‘moeten’ naar ‘willen’. Het zelfreguleringsprogramma is niet alleen bedoeld voor de grotere organisaties, maar ook voor het midden- en kleinbedrijf. In 2014 hebben kennis- en themabijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij bedrijfstakken zelf thema’s hebben aangereikt waarmee zij aan de slag willen. Deze vier kernthema’s zijn:
1. Verantwoordelijkheid in de keten
2. Van compliance naar participatie
3. De veranderende arbeidsmarkt
4. Het belang van het MKB.

Verbetercoaches
“Eigen verantwoordelijk werkt waarschijnlijk beter dan al die regels in Den Haag,” aldus Rob Triemstra. Vertrouwen in burgers en bedrijven speelt hierbij een essentiële rol. Inmiddels zijn reeds tien focusbranches benaderd en zijn de eerste stappen gezet naar initiatieven en acties. Rob Triemstra is zeer te spreken over het initiatief ‘5x beter in de metaal’, wat onder andere heeft geleid tot de aanstelling van verbetercoaches. Deze verbetercoaches ondersteunen bedrijven bij het implementeren van maatregelen voor gezond en veilig werken. De verbetercoaches komen van de werkvloer, spreken de taal van de werkvloer, maar gaan niet op de stoel van het bedrijf zitten. De organisatie maakt dus zelf keuzes en gaat hiermee aan de slag. Ook Stigas is geïnspireerd geraakt door ‘5x beter in de metaal’ en gaat in wezen nog een stapje verder. Zo helpt Stigas bedrijven niet alleen met het opstellen van digitale systemen en het aanreiken van risico-inventarisaties, maar monitort desgewenst ook het vervolg. Zo worden bedrijven gestimuleerd om daadwerkelijk werk te maken van de door hen opgestelde verbeteracties.

Rob Triemstra: “Blijf delen!”
Het recentelijk gestarte project van het Sectorinstituut Transport en Logistiek richt zich met name op de kleinere bedrijven. Hoewel het project nog in de kinderschoenen staat, zijn de ambities groot: de bedoeling is om met een dertigtal bedrijven een aantal methodes te toetsen aan de praktijk, zodat deze hierna verder kunnen worden uitgerold. De kennis en ervaring die  wordt opgedaan met deze methodes, is uitdrukkelijk bedoeld om te verspreiden: zowel binnen als buiten de eigen branche. Willen bedrijven en branches gezond en veilig werken werkelijk blijvend verbeteren, dan moet men sámen aan de slag: elkaar motiveren en inspireren, maar ook leren van elkaars informatie, praktijken en ervaringen. Hierover organiseert het Programma Zelfregulering op 24 juni aanstaande het evenement “De Andere Kijk op de Zaak”, waarbij branches en bedrijven van harte welkom zijn. De boodschap van Rob Triemstra luidt dan ook: ‘Blijf delen!’

Meer weten?
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw Customer Service medewerker.