De verwachting is dat de meeste Notified Bodies (NoBo’s) nog voor het einde van 2017 een accreditatie hebben voor de nieuwe PBM-verordening 2016/425. De tijd begint echter wel te dringen, want op 21 april 2018 treedt een belangrijk deel van de verordening in werking.

Accreditatie NoBo’s gaat langzaam

21 april 2018 (volgend jaar) treedt een belangrijk deel van de verordening in werking en zal er nog maar weinig tijd over zijn voor hercertificatie van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm) die nu verhandeld worden op basis van de huidige EU Richtlijn 89/686/EEG.

Accreditatie NoBo’s

Voor de in Nederland gevestigde NoBo’s wordt de accreditatie uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie (RVA), op onder meer de EN-ISO/IEC 17065:2012; Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor certificerende instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten.

Op de website van de New Approach Notified and Designated Organisations (NANDO), de website van de EU-commissie, vind je het overzicht van de geaccrediteerde NoBo’s. Volgens de NANDO zijn er 119 NoBo’s voor pbm, waarvan op de peildatum 9 juni 2017, er pas 14 een accreditatie hebben gekregen op basis van de nieuwe PBM-verordening 2016/425. Naar verwachting zal na de zomerperiode een belangrijk deel van de NoBo’s die nu bezig is voor het verkrijgen van de notificatie, op basis van de verordening 2016/425 op de NANDO-lijst zijn toegevoegd. Voor fabrikanten en / of importeurs is het van belang, gezien de korte tijdsperiode die nog rest, om met de betreffende NoBo’s, waar reeds contacten mee zijn, afspraken te maken over het (her-)certificatieproces van nieuwe en bestaande pbm op basis van de nieuwe PBM-verordening.

Beoordelingsprocedure

De conformiteitsbeoordelingsprocedures volgens de nieuwe PBM-verordening 2016/425 zijn als volgt (artikel 19, Conformiteitbeoordelingsprocedures):

  1. Categorie I – Interne productiecontrole
    Bij Categorie I is de fabrikant zelf certificerend en vindt er géén beoordeling plaats door een NoBo.
  2. Categorie II – EU-typeonderzoek
    Bij Categorie II vindt beoordeling plaats door een NoBo. Deze start met een EU-typeonderzoek gevolgd door conformiteit met het type op basis van interne productiecontrole.
  3. Categorie III – EU-typeonderzoek plus aanvullend element
    Categorie III producten worden door een NoBo beoordeeld door, of het onderzoeken naar conformiteit met het type op basis van interne productiecontrole plus productcontroles onder toezicht met willekeurige tussenpozen, of conformiteit met het type op basis van kwaliteitsborging van het productieproces.