Product evaluatie

Intersafe evalueert in nauw overleg met de klanten of onze producten en/of diensten nog aan de gestelde eisen voldoen. Hiermee willen we de tevredenheid van de uiteindelijke gebruiker optimaal waarborgen. Alleen dan kan Intersafe het eigen motto waarmaken: “Het beste persoonlijke beschermings middel is er één die gedragen wordt.”

Intersafe is voor klanten een professionele partner voor het (verder) optimaliseren van het beleid voor persoonlijke beschermingsmiddelen. We ondersteunen de klant gedurende het totale traject; van keuze, gebruik, reiniging, onderhoud tot en met uiteindelijke evaluatie van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het aanschaffen van systemen en producten die medewerkers tijdens hun werk moeten beschermen, is een belangrijke investering: het waarborgt de veiligheid van mens en omgeving. Om dat te kunnen garanderen tijdens de totale periode dat PBM's worden gebruikt, is het van groot belang periodiek te controleren en te evalueren of de gekozen producten nog voldoen aan de gestelde eisen van de uiteindelijke gebruiker.

Intersafe hecht er grote waarde aan deze evaluatie in samenwerking met klanten uit te voeren. Hiervoor hebben we verschillende mogelijkheden ontwikkeld; van maatgemaakte enquêteformulieren tot online mogelijkheden.
Bij evaluatie is onder meer van belang:

  • Zijn er klachten of opmerkingen over het systeem of product?
  • Geeft het systeem of product voldoende bescherming?
  • Hierbij kan worden gedacht aan incidenten of ongevallen waarbij beschermingsmiddelen zijn gebruikt.
  • Zijn de risico’s veranderd waardoor een ander product of systeem noodzakelijk is?
    Beoordeling door middel van RI&E:
  • Is de organisatie of het productieproces veranderd?
  • Is de regelgeving veranderd waardoor een ander systeem of product noodzakelijk is?
  • Zijn de productnormen gewijzigd waardoor producten of systemen dienen te worden vervangen?

Andere pagina's onder Evaluatie