Aanvraag inlog Safety App

Download hier de SafetyApp Gebruikersvoorwaarden.

SafetyApp Gebruikersvoorwaarden

 

Toepasselijkheid
Door het installeren van de applicatie (“SafetyApp”), gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van de SafetyApp (“Voorwaarden”). Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de installatie en het gebruik van de SafetyApp, alsmede op de ter beschikking stelling en/of uitwisseling van informatie in welke vorm dan ook, door, aan of met u via deze SafetyApp. U mag de SafetyApp alleen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Deze SafetyApp Voorwaarden kunt u ook hier downloaden en printen. Of klik hier om de voorwaarden per email aan te vragen. Gelieve de voorwaarden aandachtig door te lezen alvorens over te gaan tot installatie en/of acceptatie.

De SafetyApp wordt u geleverd door Intersafe Groeneveld B.V. (“Intersafe”) en uw werkgever (“Werkgever” en tezamen met Intersafe, de “Aanbieders”).

De Aanbieders kunnen de Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen of aanvullen. Het gebruik van de SafetyApp houdt automatisch in dat u instemt met de toepasselijkheid van de Voorwaarden.

Licentie
Intersafe verleent u hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije herroepbare licentie om de SafetyApp te gebruiken voor uw zakelijke gebruik in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Functionaliteiten
In de SafetyApp kunt u de pbm catalogus raadplegen die uw Werkgever voor haar werknemers heeft samengesteld bij Intersafe en, indien zo ingericht, kunt u artikelen bestellen.

Via de SafetyApp bestelfunctie kunt u artikelen uit die catalogus bestellen bij uw Werkgever. Uw Werkgever bestelt die artikelen vervolgens bij Intersafe.

In de SafetyApp kunt u, indien zo ingericht, aan de hand van een beslisboom van uw Werkgever een pbm selectie inzien met artikelen die eventueel te gebruiken zijn onder bepaalde omstandigheden bij bepaald werk o.b.v. 3 ingegeven criteria.

De selectie van pbm’s in de beslisboom is uitsluitend samengesteld door en onder verantwoordelijkheid van uw Werkgever. Bij enige twijfel of vragen over de selectie dient u altijd contact op te nemen met uw Werkgever. Intersafe geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie (waaronder over de (toepassing van) Intersafe-producten) en dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd of anderszins. U dient zich te allen tijde te laten informeren over (de geschiktheid van) producten voor alle gewenste toepassingen en over toepasselijke wet- en regelgeving.

U kunt meldingen doen aan uw Werkgever.

De invoer van contact/melding onderwerpen is uitsluitend de verantwoordelijkheid van uw Werkgever. Maak geen onderwerpen aan voor melding van spoedeisende of acute gevallen. Door technische afhankelijkheid kan Intersafe het afleveren van meldingen via de SafetyApp niet garanderen. De SafetyApp vervangt niet de reguliere meldingsprocedure bij uw Werkgever. De SafetyApp is niet voor spoedeisende of acute noodsituaties, gebruik hiervoor de reguliere meldingsprocedure bij uw Werkgever en/of bel 112.

U kunt nieuwsberichten lezen die zijn samengesteld door de Aanbieders.

Gebruik
Het gebruik van de SafetyApp geschiedt geheel voor uw eigen risico en van uw Werkgever.

Om volledig gebruik te kunnen maken van de SafetyApp, is een geregistreerde account (“Gebruikersaccount”) noodzakelijk. Uw Gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

U krijgt alleen toegang tot uw Gebruikersaccount wanneer u inlogt met uw inloggegevens. U dient zorgvuldig om te gaan met de inloggegevens, deze geheim te houden en op een veilige plek te bewaren zodat deze en uw Gebruikersaccount niet voor derden toegankelijk zijn. De inloggegevens mogen in geen geval aan derden worden verstrekt.

Het privacy beleid van Intersafe is van toepassing op uw gebruik, en ook op verwerking van persoonsgegevens. Door het gebruik van SafetyApp geeft u ondubbelzinnig toestemming om die persoonsgegevens te gebruiken conform het privacy beleid. Het privacy beleid is hier te raadplegen.

Om gebruik te kunnen maken van de SafetyApp, dient u de SafetyApp te downloaden via een SafetyApp marktplaats, zoals de Apple App Store, Google Play Store en zijn er mogelijk ook andere voorwaarden van toepassing. Mogelijk zijn ook de voorwaarden van uw Werkgever, van de aanbieder van uw apparatuur en van uw telecomprovider van toepassing.

Om misbruik en/of storingen en/of andere problemen te voorkomen, dient u er voor te zorgen dat uw randapparatuur en verbindingen voldoende zijn beveiligd tegen onbevoegd gebruik door derden, malware, trojan horses en virussen.

U dient zich te onthouden van ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van de SafetyApp en:
• de SafetyApp niet te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden;
• niet op een zodanige wijze gebruik maken van de SafetyApp dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan de Aanbieders en/of andere gebruikers van de SafetyApp kan worden toegebracht;
• geen handelingen via de SafetyApp te verrichten die overlast veroorzaken voor de Aanbieders en/of derden, waaronder het verspreiden van inhoud die naar algemene maatstaven als controversieel kan worden beschouwd (zoals bedreigende, (seksueel) intimiderende, smadelijke berichten);
• geen virussen via de SafetyApp te verspreiden dan wel op andere wijze randapparatuur of systemen van de Aanbieders of andere gebruikers van de SafetyApp te verstoren;
• geen handelingen te verrichten waarbij u zich uitgeeft voor iemand anders (zoals identiteitsfraude);

U zult niet, noch derden namens u toestaan (i) kopieën van de SafetyApp te maken en te verspreiden (ii) proberen de SafetyApp te kopiëren, reproduceren, wijzigen, aanpassen, reverse engineeren, decompileren, overdragen, uitwisselen of vertalen; of (iii) afgeleide producten van welke aard dan ook van de SafetyApp maken.

Kosten
U bent, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven door de Aanbieders, geen vergoeding verschuldigd voor het downloaden en het gebruik van de SafetyApp. U draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de randapparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos internet) die nodig zijn voor het gebruik van de SafetyApp.

Inhoud en beschikbaarheid
Het is mogelijk dat de informatie in de SafetyApp geheel of gedeeltelijk onvolledig en/of onjuist en/of verouderd is. U dient de geschiktheid van de informatie zelf te verifiëren. De informatie van Intersafe in de SafetyApp is altijd slechts voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies.

De Aanbieders garanderen verder niet dat de SafetyApp foutloos of ononderbroken functioneert. De Aanbieders aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor niet-beschikbaarheid van de SafetyApp, of voor eventuele problemen of onmogelijkheid om inhoud te downloaden of te benaderen of enige andere storing in communicatiesystemen die kan leiden tot het niet beschikbaar zijn van de SafetyApp. De Aanbieders zijn verder niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, niet-aflevering, vertraging, manipulatie of onderschepping van de aflevering van elektronische berichten en/of de functionaliteiten van de SafetyApp danwel het anderszins niet op de juiste wijze functioneren van de SafetyApp. Het voorgaande geldt, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Aanbieders. De Aanbieders zijn niet verantwoordelijk voor enige ondersteuning of onderhoud van de SafetyApp.

Intellectueel eigendom
Alle merken, handelsnamen, werken, auteursrechten, database rechten, en andere intellectuele eigendomsrechten en overige rechten met betrekking tot de SafetyApp en haar inhoud (daaronder mede begrepen logo’s, handelsmerken, dienstmerken, software, databanken, audio, video, teksten en foto’s) behoren toe aan Intersafe en/of haar licentiegevers. Intersafe, FITS!, Greenseries, Herriestoppers, Protal, RiAxion, O.K. Office, My-T-Gear zijn geregistreerde handelsmerken van Intersafe of haar groepsvennootschappen.

Wijziging en beëindiging
Intersafe is gerechtigd, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de SafetyApp en/of de Informatie en diensten die op de SafetyApp worden aangeboden, op ieder moment te wijzigen, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Intersafe is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering van de informatie.

Intersafe kan naar eigen inzien het gebruik van de SafetyApp op elk moment beëindigen. Bij beëindiging worden de rechten en licenties die in deze Voorwaarden aan u zijn verleend, beëindigd en dient u ieder gebruik van de SafetyApp te staken. U kunt het gebruik van SafetyApp ook zelf beëindigen door de SafetyApp te verwijderen.

Beperking aansprakelijkheid
In geen geval zullen de Aanbieders aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, punitieve, morele of gevolgschade of schade van welke aard ook die kan ontstaan door uw gebruik of toegang tot de SafetyApp, met inbegrip van gederfde winst of dergelijke, al dan niet vanuit het oogpunt van de partijen, hetzij op basis van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins. De Aanbieders zijn niet aansprakelijk voor enige schade of wijziging van uw apparatuur, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, computer apparatuur, handheld-apparaat of mobiele telefoons, als gevolg van de installatie of het gebruik van de SafetyApp. Niets in deze Voorwaarden zal aansprakelijkheid van de Aanbieders uitsluiten of beperken voor overlijden of persoonlijk letsel door opzet en/ grove nalatigheid of voor fraude of frauduleuze
onjuiste voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder het toepasselijk recht.

Intersafe.eu
Met de SafetyApp hebt u mogelijk toegang tot bepaalde functionaliteit op de website van Intersafe. Deze toegang valt onder de algemene voorwaarden van de website van Intersafe die u hier kunt lezen.

Algemene leveringsvoorwaarden Intersafe
De Algemene leveringsvoorwaarden van Intersafe Groeneveld B.V. en haar groepsvennootschappen kunt u hier lezen: http://www.intersafe.eu/nl/algemene-voorwaarden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Enige vordering of geschil gerelateerd aan het gebruik van de SafetyApp en/of de inhoud van deze Voorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.